top of page

五月份的第一天

2021.05

郭詠健社區主任感謝在假日下,堅持繼續出黎幫手既一班友好戰友,5月2日就係新登記選民的截止日,衷心希望未登記嘅朋友,朋友既朋友,把握機會。

bottom of page