top of page

柯士甸站E出口經已啟用!前往戲曲中心更直接快捷!

2021.03


以前由柯士甸站去戲曲中心要由F出口經行人隧道行上去,都幾轉折。


不過現在就方便好多喇!由昨日(21/3)起,大家可以經柯士甸站E出口搭兩程扶手電梯就上到去戲曲中地面票務處!慳返唔少時間同腳骨力!

bottom of page