top of page
Molecules

架構圖

(2021-2023)

會員大會
紀律委員會
立法會黨團
秘書處
培訓委員會
組織建設委員會
支部發展委員會
聯絡委員會
人才發展委員會
多媒體創作室
宣傳及公關委員會
政策倡議委員會
家庭事務委員會
婦女事務委員會
大灣區發展小組
財務及行政委員會
社會行動委員會
bottom of page